Muzyka to nasza pasja
 
IndeksCalendarFAQSzukajRejestracjaUżytkownicyGrupyZaloguj

Share | 
 

 Regulamin - Regulation

Go down 
AutorWiadomo¶ć
RadoSS
Administrator
Administrator
avatar

Liczba postów : 135
Sk±d : Wieliczka
Registration date : 02/03/2008

PisanieTemat: Regulamin - Regulation   Sob Sie 02, 2008 2:15 pm

REGULAMIN FORUM HANDS-UP


↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔↔

1. Na forum zabrania się używania słów wulgarnych oraz przezywania innych osob.

2. Użytkownik publikuje swoje komentarze i przemy¶lenia wył±cznie na własn±
odpowiedzialno¶ć. Administratorzy forum "HANDS-UP" nie ponosz± jakiejkolwiek
odpowiedzialno¶ci za tre¶ci zamieszczane przez użytkowników na forum.

3. Zabrania się umieszczania bez zgody admina jakich kolwiek reklam.
Użytkownicy wysyłaj±cy reklamy za pomoc± PW itp bez zgody admina
zostan± usunięci z forum.

4. Rzeczy zamieszczone na forum s± integraln± czę¶ci± tego serwisu i nie łami± żadnego prawa.
- Kiedy pliki s± w innych wersjach niż freeware, shereware, trial itp. w momencie gdy nie mamy oryginalnego pliku
(to co sci±gamy nie będzie służyło nam jako kopia) wtedy należy usun±ć w ci±gu 24 godzin od zapisania
na dysku

5. Każdy użytkownik forum ma prawo do pisania postów, jednak nie należy przesadzać z ich pisaniem
np. Kto¶ wrzucił jaki¶ film a druga osoba pisze "Dzięki" jak już chcemy pisac to dobrze i na temat.

6. Nie należy odchodzić od tematu. Jeżeli będzie taka potrzeba piszemy OT i dalej to co mielismy pisac.

7. Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.

8. Aby mieć możliwo¶ć wypowiedzi na forum, należy się zarejestrować.

9. Każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam
chciałby być traktowany. Oczekuj±c szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.

10. Forum nie służy do załatwiania spraw prywatnych - do tego służy mechanizm PW (prywatna wiadomo¶ć)
oraz email, gg, icq .

11. Wobec zasad obowi±zuj±cych na forum, wszyscy użytkownicy s± równi. Do przestrzegania regulaminu zobowi±zani
s± zwykli użytkownicy, moderatorzy, oraz administrator forum. Jeżeli będzie potrzeba zwrócenia komu¶ uwagi
Admin, i Moderator ma prawo odst±pić od tematu.

12. W przypadku jakichkolwiek w±tpliwo¶ci, można je wyrażać publicznie na forum Sugestie i opinie o forum i serwisie,
b±dĽ poprzez wysyłanie prywatnej wiadomo¶ci do moderatorów lub administratora. Zalecan± metoda jest ta druga.

13. Jeżeli kto¶ nie zgadza się z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez moderatorów lub administratora forum,
powinien skontaktować się bezpo¶rednio z osob±, co do której poczynań ma zastrzeżenia.

14. Używanie forum Sugestie i opinie o forum i serwisie do rozstrzygania sporów między użytkownikami, traktować należy
jako ostateczno¶ć.

15 . Użytkownikiem forum nie może być osoba która:

- nie przeczytała regulaminu


16. Nie nadużywamy funkcji POMÓGŁ

17. Linki do stron oraz plików wklejamy jako KOD

18. ZA ZAMIESZCZANIE PRZEDPREMIER NA FORUM BĘDZIE BAN

19. Każdy z użytkowników naszego forum zobowi±zany jest do wykazywania dużej kultury osobistej.

20. Administracja nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ci zamieszczane w
postach. Cała odpowiedzialno¶ć biora na siebie userzy którzy owy temat
zamiescili niezgodny z polskim prawem i łami±cym jaki¶ zakaz
OSTRZEŻENIA


za jawne nabijanie postów / (pisanie bezsensownych postów) - 1 pkt.
za obrazę innych użytkowników forum - 1 pkt.
za używanie niecenzuralnego słownictwa - 1 pkt.
za jawn± wrogo¶ć, lub pisanie w sposób zachęcaj±cy do konfliktów, lub lekceważ±cy innych - 1 pkt.
za niedostosowywanie się do poleceń moderatorów / administratora
odno¶nie zmiany avataru, sygnatury z przyczyn regulaminowach - 2 pkt.
za zakładanie dwóch takich samych tematów w innych działach - 2 pkt.
nadużywanie funkcji pomógł - 1pkt.
W przypadku gdy stan konta użytkownika wynosi -5 pkt. użytkownik dostaje bana

or English:

1. On forum using vulgar words is forbidden as well as abusing different people.
2. User publishes one's comments and considerations exclusively onto own
responsibility. Administrators of forum "HANDS-UP" do not bear any
responsibility for put contents through users on forum.
3. Taking oneself placing without agreement of admin anybody of
advertisements. Sender users of advertisement behind help PW of etc
without agreement of admin will become removed from forum.
4. Put things on forum are integral part of this service and no's rights do not break.
- When files are depression freeware, shereware, trial etc in moment when we do not have original file in different versions
(This what will download not be it served us as copy) then we should to remove 24 hours from recording
on disc)
5. Every user of forum has right to writing of poast, yet no one should to transplant from them writing.
for example. Someone threw in some film and second person it writes
"Thanks" how we want write already this well and onto subject.
6. No one should to go away from subject. If such need will be we write OT (off topic) and further this what we want to write.
7. Using from forum is entirely free.
8. To have possibility of statement on forum, one should to register itself.
9. Every user of forum should try to treat different participants of
discussion so myself, how myself would want to be treated. Waiting
respect, let's remember about manifestation of him different.
10. Forum does not serve to settling of private matters - to this
mechanism serves PW (private message) as well as email, gg, icq serves .
11. In the face of valid rules on forum, all users they are even. To
warning of regulation oblige usual users, moderator, as well as
administrator of forum are. If need of return will be someone of
attention
Admin, and Moderator has to leave right from subject.
12. In case of any doubt, it was been possible to express opinions
about forum and service, across sending of private message to
moderators or administrator publicly on forum. Recommended method is
this second.
13. If someone does not agree with decisions and taken workings by
moderators or administrator of forum, it should come into contact
directly with person, as to which of actions it has restrictions.
14. Using of forum Hints and opinions about forum and service to deciding of disputes between users, to treat it belongs
as necessity.
15. It can not user of forum be person which:
- Do not read regulation
16. We do not abuse he HELPED function
17. We insert thin lines to sides as well as files as CODE.
18. For PUTING of FILES of WHICH it WAS NOT A PREMIERE THREATENS BAN.

WARNINGS

For public loading of fasts / (writing of absurd fasts) - 1 point.
For offence of different users of forum - 1 point.
For using of censurable vocabulary - 1 point.
For public hostility, or writing into encouraging way to conflicts, or disrespectful different- 1 point
For not adjusted oneself to recommendations of moderators / of
administrator regarding change avatar, signatures from causes of
regulation - 2 point
For institution of two such myself subjects in different sections - 2 point.
For abuse of function helped - 1 point.

In case when state of account of user carries out -5 point. User gets Ban.

_________________
Powrót do góry Go down
Zobacz profil autora http://handsup-music.forumpolish.com
 
Regulamin - Regulation
Powrót do góry 
Strona 1 z 1

Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Hands Up Music Forum :: Informacje Ogólne :: Regulamin-
Skocz do: